Strona główna -> POMOC SPOŁECZNA -> Program "Dobry Start"

„Świadczenie Dobry Start” – 300 zł dla ucznia

OD LIPCA 2018 R. RUSZA NOWY RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie informuje, że będzie realizatorem programu „Dobry Start”.
Od 1 lipca 2018 r. rusza nowy program rządowy „Dobry Start”, w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu, na dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego świadczenia będą wypłacane do 24. roku życia. Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje.
Wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry Start” będzie można składać od 1 lipca drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia i stron banków, podobnie jak przy świadczeniu „500+”.
Od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski składane drogą tradycyjną (papierowo). Wniosek należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego GOPS w godzinach od 8.00 do 13.00.
W przypadku złożenia w okresie lipiec-sierpień prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, jego rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w późniejszym terminie, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ostatnim terminem złożenia wniosku „Dobry Start” jest miesiąc listopad.
Od 1 lipca drogą elektroniczną a od 1 sierpnia drogą tradycyjną w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego GOPS będzie można również składać wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie "Dobry Start":
- dokument tożsamości do wglądu
rodzic
- kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności w przypadku dziecka powyżej 20 roku życia
- dokument tożsamości do wglądu + orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
opiekun prawny
- dokument tożsamości do wglądu + zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka
- kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego separację (oraz opiekę naprzemienną jeśli została sądownie ustalona)
oryginał do wglądu
- kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód (oraz opiekę naprzemienną jeśli została sądownie ustalona)
oryginał do wglądu
- kserokopia paszportu wszystkich członków rodziny
w przypadku ubiegania sie o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oryginał do wglądu
- kserokopia karty pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"
w przypadku ubiegania się o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oryginał do wglądu
- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia "Dobry Start".

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start":

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Zapraszamy również  do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu 'Dobry Start" zawartymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska