Strona główna -> GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Postępowanie o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego oraz przebieg postępowania
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Dzikowie prowadzi sprawy o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego (wyłącznie wobec osób mieszkających na terenie gminy Stary Dzików).

Komisja działa w oparciu o artykuły 24, 25 i 26 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (z poźn. zmianami).

Według art. 24 w/w ustawy osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

art. 25. Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.

art. 26. Osoby, o których mowa w art. 24, jeśli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie dotyczy.  Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację.

Wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego składa się u pełnomocnika GKPRA w GOPS Stary Dzików ul. Kościuszki 86 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Stary Dzików (w zamkniętej kopercie z dopiskiem Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Prawidłowo sporządzony wniosek powinien zawierać dane personalne osoby nadużywającej alkoholu tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, oraz uzasadnienie wniosku. Opis uzasadnienia wniosku np.: kiedy zaczęła pić problemowo, czy występują ciągi alkoholowe (picie przez kilka dni), jak zachowuje się będąc pod wpływem alkoholu, jak nadużywanie alkoholu wpływa na życie rodzinne i jaki ma wpływ na dzieci. Inne problemy związane z nadużywaniem alkoholu np.: zatrzymania do wytrzeźwienia, interwencje policji, problemy w pracy, trudności w życiu rodzinnym. Objawy zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu np. drżenie rąk, lęk, nadmierna potliwość, omamy wzrokowe i słuchowe, zaburzenia jelitowo-żołądkowe, choroby wątroby, nerek, układu nerwowego itp.

Wezwania na posiedzenia są wysyłane drogą pocztową. Osoba, której postępowanie dotyczy otrzyma wezwanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, zalecane jest, aby zgłaszany odebrał osobiście tę przesyłkę.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Dzikowie promuje działania Punktu Wsparcia Psychoterapetycznego "Twoja Perspektywa", szczegółowe informacje pod adresem https://www.facebook.com/Punkt-Wsparcia-Psychoterapeutycznego-975493279193627/?hc_ref=ARQKhiNWfQH1b7WtYFonDSTZ4FtLW0z_VAKJrClyVMqr0AVMwWPeR1R3K5Hs8GKVXkM&fref=nf&__tn__=kC-R

Punkt działa w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzikowie w każdy poniedziałek miesiąca od w godzinach od 16.00 do 19.00.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska