Ważne informacje dla osób pobierających i ubiegających się o świadczenia rodzinne


Osoby zamieszkałe na terenie gminy Stary Dzików, ubiegające się o przyznanie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 (tj. od 01-11-2016 r. do 31-10-2017 r.) mogą od 1 września 2016 r. pobierać oraz składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie lub ze strony internetowej http://www.starydzikow.pl/pl/84679/0/Swiadczenia_rodzinne.html.

Wnioski są wydawane i przyjmowane w siedzibie GOPS w godzinach od 8:00 do 13:00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 16 632 19 45 wew. 203

Osoby pobierające świadczenia rodzinne zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia  GOPS  o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

Dotyczy to m.in. informacji o:
• zmianie liczby członków rodziny,
• uzyskaniu dochodu, co oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenie kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
• wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
• w przypadku dzieci, na które zasiłek jest pobierany:  informacji o zawarciu związku małżeńskiego, zaprzestaniu uczęszczania do szkoły po ukończeniu 18 roku życia, wystąpieniu uprawnienia do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, umieszczeniu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (np. dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, rodzina zastępcza),
• w przypadku osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny – m.in. o nabyciu uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego,  o umieszczeniu w instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
• w przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – m.in. o zaprzestaniu sprawowania osobistej opieki, podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniu prawa do: emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zawarciu związku małżeńskiego przez osobę wymagającą opieki, umieszczeniu osoby, nad którą sprawowana jest opieka w: rodzinie zastępczej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno -wychowawczym, nabyciu za granicą przez członka rodziny prawa do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą wymagającą opieki.

Uwaga!

W przypadku legalnej pracy, działalności gospodarczej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub studiowania w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) lub Szwajcarii przez co najmniej jednego z rodziców dzieci, GOPS w Starym Dzikowie nie jest właściwym do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych.
W takim przypadku wnioski o świadczenia rodzinne, tj. o: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny przekazywane będą do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.
Informacje w sprawach, które przekazane zostały do ROPS-u w Rzeszowie w celu ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub po jej ustaleniu, można uzyskać osobiście w siedzibie ROPS przy ul. Hetmańskiej 120 lub telefoniczne pod numerem telefonu: 17 74-70-600, 17 74-70-616.

Autor: Jolanta Peszko-Bańbor
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska