Wpłaty I transzy na instalacje OZE – wzór wypełnienia druku wpłaty/przelewu


Zgodnie z regulaminem uczestnictwa w ramach projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Stary Dzików mieszkaniec ma obowiązek wpłacić pierwszą transzę wkładu własnego w wysokości 500,00 zł na rachunek bankowy Gminy celem zabezpieczenia części wkładu własnego w Projekcie. Powyższą wpłatę należy dokonać w terminie do końca stycznia 2017 r. W przypadku gdy Gmina nie otrzyma dofinansowania Projektu kwota 500,00 zł zostanie zwrócona Mieszkańcowi.

Wpłaty należy dokonać na poniższy rachunek bankowy:

Rachunek Urzędu Gminy Stary Dzików prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Oddział Stary Dzików:
Nr 03 9101 0003 2014 6100 0039 0047 (w tytule: „Pierwsza transza - wkład własny”).

NIE DOKONANIE WPŁATY PIERWSZEJ TRANSZY WKŁADU WŁASNEGO TJ. 500,00 ZŁ W USTALONYM TERMINIE SKUTKOWAĆ BĘDZIE WYKREŚLENIEM MIESZKAŃCA Z LISTY UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

Wzór wypełnienia druku wpłaty/przelewu:


                                                                                                                Wójt Gminy Stary Dzików
                                                                                                                      Barbara Małecka

 

Autor: Zbigniew Broź
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska