Policyjne programy i przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki społecznej


Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie pod nadzorem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie realizuje następujące programy profilaktyczne z zagadnienia profilaktyki społecznej:
1. Ostrożnie Pies – dziedziny na które ukierunkowany jest program:
a. występowanie przypadków pogryzień dzieci oraz osób dorosłych przez psy.
b. nieprzestrzeganie przez właścicieli psów przepisów ujętych w kodeksie wykroczeń oraz w kodeksie karnym.
2. Bezpieczny ogród – główne cele programu:
a. poprawa bezpieczeństwa na terenie ogródków działkowych.
b. zmniejszenie liczby przestępstw oraz wykroczeń.
c. zwiększenie świadomości prawno – wiktymologicznej wśród działkowiczów.
d. pobudzenie właścicieli działek do podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
3. Stop Patologiom Razem Bezpieczniej – główne cele programu:
a. wzrost realnego bezpieczeństwa obywateli.
b. zapobieganie przestępczości.
c. nawiązanie współpracy z administracją samorządową, organizacjami pozarządowymi, społecznością lokalną, szkołami.
d. poprawa wizerunku Policji i wzrost zaufania do tej instytucji.
4. Bezpieczny Senior – główne cele programu:
a. podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku.
b. zmniejszenie strachu przed staniem się ofiara przestępstwa.
c. pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom patologicznym.
d. ograniczenie przestępczości na szkodę osób starszych.
e. poprawa świadomości prawno – wiktymologicznej osób starszych.

Ponadto Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie pod nadzorem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie realizuje następujące przedsięwzięcia profilaktyczne z zagadnienia profilaktyki społecznej:
1. Ograniczyć Wandalizm – główne cele programu:
a. przeciwdziałanie niszczeniu mienia.
b. pobudzenie lokalnych społeczności do przeciwdziałania zjawisku wandalizmu poprzez poprawę świadomości prawno – wiktymologicznej społeczeństwa .
2. Bezpieczne zabytki – główne cele programu:
- ograniczenie przestępczości na szkodę obiektów muzealnych i sakralnych.

Funkcjonariusze KPP w Lubaczowie realizują powyższe programy i działania profilaktyczny w ramach służb obchodowych i patrolowych. Prowadzą systematycznie rozmowy z osobami starszymi, samotnie mieszkającymi, duchownymi, przedstawicielami administracji samorządowej, osiedli mieszkaniowych, uczniami, rodzicami i gronem pedagogicznym uczulając ich na problem wykorzystywania  danych osobowych bądź dokumentów w celu popełnienia przestępstwa lub okradania z zasobów finansowych przez osoby podające się za pracowników społecznych, krewnych, urzędników lub funkcjonariuszy.
KPP w Lubaczowie współpracuje z proboszczami parafii rzymskokatolickich, za pośrednictwem których na niedzielnych mszach świętych przekazywane są informacje dotyczące zagrożenia osób starszych narażonych na wszelkiego rodzaju oszustwa i wyłudzenia.
Nawiązana jest współpraca ze Strażą Miejską, Strażą Leśną, Strażą Graniczną polegająca na planowaniu wspólnych służb patrolowych w miejscach zagrożonych.
W zakresie profilaktyki alkoholowej KPP w Lubaczowie współpracuje z Miejskimi i Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska