Projekt "Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych"


Firma Euro – Forum Marek Gudków zaprasza do udziału w projekcie "Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych". Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość Kompetencji i Edukacji w Regionie, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2017 r.

Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy kompetencji w zakresie języka angielskiego 240 uczestników i uczestniczek (UP) z województwa podkarpackiego w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach poprzez szkolenia oparte o indywidualną diagnozę i potwierdzone egzaminem TELC na poziomie A1/A2/B2 przez min. 80% UP do 31.08.2017.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:
• Zamieszkuje lub uczy się na terenie województwa podkarpackiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym),
• Jest w wieku 25 lat i więcej,
• Posiada wykształcenie maksymalnie średnie 
• Pozostające bez zatrudnienia min. przez ostatnie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
• Złożyła komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami Regulaminu,
• Przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w Projekcie

Ponadto Uczestnik Projektu powinien należeć co najmniej do jednej z poniższych grup:
• Kobiety
• Osoby niepełnosprawne
• Osoby powyżej 50 roku życia

Status na rynku pracy określany jest w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.


 

Autor: Zbigniew Broź
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska