Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary DzikówW dniu 21 listopada 2016 r. Gmina Stary Dzików podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Projekt będzie realizowany do grudnia 2017 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 853 342,96 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 1 841 416,31 PLN.

Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 1 565 203,83 PLN.

Głównym celem modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną trzech budynków tj. Świetlicy Wiejskiej wraz z remizą OSP w miejscowości Ułazów, Wiejskiego Domu Kultury wraz z remizą OSP w miejscowości Cewków oraz Budynku Urzędu Gminy w Starym Dzikowie. W wyniku modernizacji budynków zmniejszona zostanie emisja zanieczyszczeń do atmosfery, w tym głównie dwutlenku węgla i pyłów. Budynek Świetlicy Wiejskiej w Ułazowie o powierzchni ogrzewanej 400,7 m2 wykorzystuje obecnie do produkcji ciepła źródła węglowe o małej sprawności, przegrody budowlane i stolarka okienna/drzwiowa nie spełniają obowiązujących warunków technicznych a instalacja elektryczna oświetlenia budynku wykorzystuje energochłonne źródła światła. W ramach przedsięwzięcia modernizacyjnego planuje się: ocieplenie ścian, podłogi i stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. i c.w.u.. Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Cewkowie o powierzchni ogrzewanej 637,07 m2 wykorzystuje do produkcji ciepła miejscowe źródła gazowe o małej sprawności, a pozostała infrastruktura podobnie jak w przypadku Świetlicy Wiejskiej w Ułazowie nie spełnia obowiązujących warunków technicznych lub jest energochłonna. W ramach przedsięwzięcia modernizacyjnego planuje się: ocieplenie ścian zewnętrznych i działowych, podłogi i stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację c.o. i c.w.u.. Budynek Urzędu Gminy w Starym Dzikowie o powierzchni ogrzewanej 496,1 m2 wykorzystuje do ogrzewania ciepło z centralnej kotłowni zlokalizowanej w budynku GOK, a większość przegród budowlanych spełnia obecne warunki techniczne. W ramach przedsięwzięcia planuje się: ocieplenie ścian piwnic, fundamentowych i stropu, modernizację instalacji c.o. i c.w.u., wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła i klimatyzacji pomieszczeń. Ponadto w każdym z budynków planuje się wymianę instalacji oświetlenia na źródła światła energooszczędne.

Realizacja projektu spowoduje oszczędność energii finalnej o 1427,62 GJ/rok i redukcję CO2 o 133,61 t/rok.

Świetlica Wiejska w Ułazowie

Wiejski Dom Kultury w Cewkowie

Urząd Gminy w Starym Dzikowie

Autor: Bogusław Gilarski
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska