Działki gminne na sprzedaż


Wykaz nieruchomości
stanowiących własność Gminy Stary Dzików
przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę
– ul. Leśna

Lp.
1. 2.
KW KW 38014 KW 38014
Nr działki
Powierzchnia (m2)
2101/17
956 m2
2101/18
507 m2
Opis nieruchomości Położona na terenie wsi Stary Dzików przy. ul. Leśnej wraz z zabudowaniami Położona na terenie wsi Stary Dzików przy. ul. Leśnej wraz z zabudowaniami
Przeznaczenie nieruchomości
(zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stary Dzików)
Teren położony w strefie istniejących terenów osadniczych wsi Stary Dzików (mieszkaniowo-usługowe) Teren położony w strefie istniejących terenów osadniczych wsi Stary Dzików (mieszkaniowo-usługowe)
Termin zagospodarowania
Cena nieruchomości 48.000,00 4.000,00
Wysokość opłat, stawek procentowych, czynszu, termin wnoszenia i zasady aktualizacji    
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży użytkowania wieczystego najmu lub dzierżawy sprzedaż sprzedaż
Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo 11.08.2017r. 11.08.2017r.


Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska