Nabór wniosków w ramach Poddziałania PROW: "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof"


Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości uzyskania wsparcia przez rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Przyznanie wspracia uzależnione będzie od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienioncyh klęsk, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 % kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków rozpocznie się od 4 września i potrwa do 18 września 2017 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach pomocy udzielanej w ramach w/w działania dostępne są na stronie ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska