Informacja dla mieszkańców dotycząca projektu Gminy Stary Dzików pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów”


Gmina Stary Dzików jako Lider projektu pn. „Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów” informuje wszystkich mieszkańców Gminy Stary Dzików, Sieniawa i Dynów, którzy złożyli deklarację uczestnictwa w ww. projekcie, że w dniu 29 sierpnia 2017 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zatwierdziła listę rankingową w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – Projekty parasolowe. Lista ta obejmuje łącznie 69 projektów na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł.

Na chwilę obecną w ramach dostępnych środków w tym konkursie wybrano do dofinansowania 14 projektów, które uzyskały największą ilość punktów na etapie oceny merytorycznej. Łączna wartość tych projektów opiewa na wartość dofinansowania 135 816 048,45 zł (lista podstawowa w załączeniu).

Pozostałe projekty w ilości 55 znajdują się na liście rezerwowej w tym projekt Gminy Stary Dzików na pozycji numer 17 według ilości uzyskanych punktów po ocenie merytorycznej (lista rezerwowa w załączeniu).

UWAGA

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Województwa jako Instytucję Zarządzającą RPO WP na lata 2014 – 2020 poczyniono starania o zwiększenie alokacji środków finansowych przypadających na ten konkurs poprzez wystąpienie do Ministerstwa Finansów o zgodę na zwiększenie dopuszczalnego limitu kontraktacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 50 mln zł oraz wystąpiono z inicjatywą przesunięcia środków w ramach osi priorytetowej III Czysta energia o kwotę ok. 180 mln zł. Według informacji Zarządu Województwa kwestie te zostały już uzgodnione z Ministerstwem Rozwoju i wstępnie skonsultowane z Komisją Europejską, jednakże konieczne jest w tym przypadku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji Europejskiej w procedurze renegocjacji całego Programu, która jest niestety złożona proceduralnie i długotrwała.

Reasumując w przypadku pozytywnego zakończenia działań Zarządu Województwa Podkarpackiego skutkujących zwiększeniem alokacji środków finansowych w tym konkursie o łączną wartość ok. 230 mln zł – jak opisano to powyżej należy stwierdzić, że co najmniej 24 projekty z listy rezerwowej z najwyższą ilością uzyskanych punktów w tym projekt Gminy Stary Dzików otrzymają dofinansowanie.

W związku z powyższym informuje się wszystkich mieszkańców trzech Gmin, którzy złożyli deklarację uczestnictwa w projekcie, że do czasu ostatecznego zakończenia działań skutkujących zwiększeniem alokacji środków finansowych na ten konkurs przez Zarząd Województwa ich sytuacja nie ulega zmianie, przez co należy rozumieć, że Wnioskodawca tj. Gmina Stary Dzików w dalszym ciągu oczekuje na otrzymanie dofinansowania złożonego projektu.

Jednocześnie informuje się mieszkańców, że zgodnie z informacją od Zarządu Województwa Podkarpackiego – o czym mowa powyżej nie można na chwilę obecną określić terminu zakończenia działań zmierzających do zwiększenia środków finansowych na ten konkurs.

Mając na uwadze powyższe o dalszych rozstrzygnięciach w przedmiotowej kwestii będziemy mieszkańców niezwłocznie informować.

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                         Barbara Małecka
                                                                                                   Wójt Gminy Stary Dzików

Załączniki:

Lista podstawowa

Lista rezerwowa
 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska