Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 R Cewków – Stary Dzików – Oleszyce w km 8+494 – 12+650


Gmina Stary Dzików informuje, że jest w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” dotyczącego operacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 R Cewków – Stary Dzików – Oleszyce w km 8+494 – 12+650”.

Inwestycja ta stanowi operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim zamyka się kwotą 3 208 430,51 zł. Inwestycja jest realizowana od 24.08.2016 r. (tj. podpisanie umowy na roboty budowlane). Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą roboty budowlane powinny zakończyć się w dniu 31.10.2017 r. Celem podstawowym realizowanej operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej w miejscowościach Stary Dzików i Nowy Dzików poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1553 R o długości 4,156 km. Szczególnie istotną kwestią jest fakt, że na całości przebudowywanego odcinka drogi zostanie wybudowany chodnik dla pieszych, który zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo pieszych użytkowników drogi. Droga na całym odcinku zostanie wzmocniona oraz poszerzona do wymogów określonych w przepisach prawa dla tej kategorii dróg. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników pieszych i jezdnych drogi w ciągu przebudowywanego odcinka zostaną wybudowane zatoki autobusowe i przebudowana zatoka parkingowa.

Zgodnie z umową o dofinansowanie przedmiotowej operacji, która została podpisana w dniu 23.06.2016 r., inwestycja będzie realizowane w ramach jednego etapu a kwota dofinansowania wyniesie 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych tj. 2 008 194 zł.

                                                                                                        Wójt Gminy Stary Dzików

                                                                                                              Barbara Małecka

W załączeniu dokumentacja zdjęciowa:

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska