Rekrutacja do projektu "Być Kobietą"


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie: „BYĆ KOBIETĄ” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,  Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkałych na terenie wybranych powiatów woj. podkarpackiego: (jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego) powyżej 29 roku życia. Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety:
•    Od 50 roku życia,
•    Długotrwale bezrobotne,
•    Niepełnosprawne,
•    Zamieszkałe na terenach wiejskich ,
•    O niskich kwalifikacjach zawodowych.
W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład którego wchodzi:
•    Doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
•    Szkolenia z kompetencji społecznych,
•    Szkolenia zawodowe (mające na celu podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie), potwierdzone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu,
•    Pośrednictwo pracy,
•    Stypendium szkoleniowe,
•    9 - miesięczne płatne staże zawodowe – 1289,83 zł/mc;
•    Zwrot kosztów dojazdu  na doradztwo zawodowe,  szkolenia,  pośrednictwo pracy;
•    Wsparcie Animatora przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

Rekrutacja do projektu odbędzie się w lutym 2018 r.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów
Parter, pokój nr 115
e-mail: aaugustyn@rarr.rzeszow.pl
Tel.: 17 86 76 231
www.rarr.rzeszow.pl
Wartość dofinansowania projektu z UE 1 473 503,28 PLN.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska