Informacja o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2018 roku


Wójt Gminy Stary Dzików informuje o terminach składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2018 roku:

Producentom rolnym przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zasady zwrotu podatku określa ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340). Rada Ministrów określiła rozporządzeniem z dnia 17 listopada 2017 roku stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2018 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł od 1 litra oleju.
W 2018 r. producenci rolni składają wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w terminach:
- od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wraz z fakturami (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.
- od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami (lub ich i kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.
Zatem zawsze do wniosku należy dołączyć faktury za olej napędowy zakupiony w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Jeżeli producent rolny złoży wniosek raz w roku, to wypłata nastąpi raz w roku w którymś z wyżej wymienionych terminów.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
- 3-28 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
- 2-31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 r. wyniesie 86 litrów.

Wnioski o zwrot podatku oraz wszelką informację można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 79, pokój nr 9 (I piętro), tel. 16 631-80-50 (wew. 16).

Do pobrania:

Wniosek o zwrot
Zestawienie faktur do wniosku
Oświadczenie

 

Autor: Elżbieta Samagalska
Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska