Projekt pn.: „Samodzielni w nauce - samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego”Gmina Stary Dzików jako Lider projektu pn.: „Samodzielni w nauce -  samodzielni w pracy. Program podnoszący jakość kształcenia w szkołach w gminach wiejskich województwa podkarpackiego” informuje, że w dniu 28.04.2017 r. podpisała Umowę o dofinasowanie Projektu wyłonionego do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w partnerstwie gdzie Liderem jest Gmina Stary Dzików a partnerami są Gmina Baligród, Gmina Dzikowiec oraz ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. 
Realizacja projektu odbywać się będzie w czterech szkołach z terenu trzech Gmin Wiejskich: Gmina Stary Dzików – Publiczne Gimnazjum w Starym Dzikowie, Publiczne Gimnazjum w Cewkowie, Gmina Baligród – Publiczne Gimnazjum w Mchawie, Gmina Dzikowiec – Szkoła Podstawowa w Kopciach.
Głównym celem projektu jest:
Wzrost efektywności i atrakcyjności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, przygotowanie zasobów/kadry nauczycieli do realizacji zajęć ukierunkowanych na: stosowanie metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, stosowanie metody eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, korzystanie i włączanie narzędzi Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych (TIK) w proces dydaktyczny.
Projekt będzie realizowany do 30.06.2018 r. i obejmie swym zakresem 304 uczniów spośród których min. 85% uczniów i uczennic zdobędzie kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy. Ponadto w projekcie uczestniczyć będzie 37 nauczycieli, którzy zostaną przygotowani do realizacji zajęć ukierunkowanych na stosowanie metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, stosowaniu metody eksperymentu w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych oraz wykorzystaniu i włączaniu narzędzi TIK w proces dydaktyczny.
W ramach projektu istotną kwestią jest zakup wyposażenia/doposażenia czterech szkół w narzędzia i sprzęt TIK, szkolnych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych w pomoce dydaktyczne – jako elementu wspomagającego kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych i przyrodniczych.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych projektu zgodnie z podpisaną umową wynosi 759.415,11 PLN z czego łączna wysokość dofinansowania projektu wynosi 716.755,11 PLN i obejmuje środki pochodzące z następujących źródeł:
- ze środków Europejskich w kwocie 645.502,84 PLN tj. 85% wydatków kwalifikowalnych projektu,
- ze środków dotacji celowej w kwocie 71.252,27 PLN tj. 9,39% wydatków kwalifikowalnych projektu,
- wkład własny w formie niepieniężnej (wynajem sal lekcyjnych) w kwocie 42.660,00 PLN tj. 5,61% wydatków kwalifikowanych projektu.
Podsumowując realizacja projektu przyczyni się do:
- wzrostu aktywności uczniów w trakcie lekcji poprzez zmianę metod i sposobów ich realizacji dzięki wykorzystaniu doposażenia pracowni przyrodniczych oraz sprzętu TIK do realizacji atrakcyjnych zajęć w szkołach. Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresach aktywizujących w tym eksperymentalnych metod nauczania z wykorzystaniem TIK wspartych praktycznymi wskazówkami i bieżącą pomocą w początkowym okresie korzystania ze sprzętu. W ramach dodatkowych zajęć u uczniów zostaną wdrożone nowoczesne źródła informacji w tym: zajęcia praktyczne z wykorzystaniem różnych pomocy dydaktycznych, nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz samodzielnego rozwiązywania problemów,
- nauczyciele w poszczególnych szkołach uzyskają kwalifikacje w zakresie kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych poprzez wspomaganie wielostronnego rozwoju uczniów przy scalaniu i oddziaływaniu różnych metod, sposobów i źródeł wiedzy z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK.
Zakupione w ramach projektu doposażenie czterech szkół w sprzęt TIK oraz materiały i pomoce do pracowni przedmiotowych poza celami określonymi w projekcie będzie również wykorzystywane do realizacji podstawy programowej w przyszłości.

                                                                                                      Wójt Gminy Stary Dzików
                                                                                                            Barbara Małecka

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska