Nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie


Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa informuje:

Od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r.

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w zakresie działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na co przeznaczone jest wsparcie?

Pomoc w ramach działania udzielana jest do gruntów wykazanych w ewidencji gruntów i budynków jako grunty rolne o powierzchni, co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m, przy czym wymagania dotyczącego szerokości gruntu nie stosuje się, jeżeli grunty graniczą z lasem. Pomoc udzielana jest do powierzchni nie większej niż 20 ha – dla jednego rolnika w ciągu całego okresu trwania PROW 2014 – 2020.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z działania mogą skorzystać rolnicy (osoby fizyczne i prawne), którzy są właścicielami gruntów przeznaczonych do zalesiania lub grunty te są własnością małżonka. Pomoc w postaci jednorazowego wsparcia na zalesianie, mogą uzyskać również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Jakie są rodzaje i wysokości pomocy?

1. WSPARCIE NA ZALESIANIE
- w wysokości od 4 984 zł/ha do 7 624 zł/ha ( w zależności od gatunków drzew, ukształtowania terenu, charakterystyki gruntów – grunty erozyjne)
# płatności za poniesione koszty wykonania zalesienia oraz ewentualnych poprawek w drugim roku, dodatkowo jego ogrodzenia (8,82 zł/mb) lub zabezpieczenia drzewek 3 palikami (1 131 zł/ha),
# wypłacane jednorazowo w pierwszym roku zalesienia

2. PREMIA PIELĘGNACYJNA
- w wysokości od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha (w zależności od ukształtowania terenu, charakterystyki gruntów – grunty erozyjne oraz czy są to grunty z sukcesją naturalną)
# płatność za poniesione koszty prac pielęgnacyjnych oraz ochrony wykonanego zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną poprzez użycie repelentów (424 zł/ha),
# wypłacana jest corocznie przez 5 lat.

3. PREMIA ZALESIENIOWA
- w wysokości 1 215 zł/ha
# płatność za utracone dochody z działalności rolniczej,
# wypłaca corocznie przez 12 lat, do gruntów na których przed wykonaniem zalesienia była prowadzona działalność rolnicza.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska