Wydłużenie rekrutacji do projektu "Być Kobietą"


Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o przedłużeniu rekrutacji do projektu: „BYĆ KOBIETĄ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkałych na terenie wybranych powiatów woj. podkarpackiego: (jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego) powyżej 29 roku życia.
Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą kobiety:
•    od 50 roku życia
•    długotrwale bezrobotne,
•    niepełnosprawne,
•    o niskich kwalifikacjach zawodowych,
•    zamieszkałe na terenach wiejskich
W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia w skład, którego wchodzi:
•    Doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
•    Szkolenia z kompetencji społecznych,
•   Szkolenia zawodowe (mające na celu podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie) potwierdzone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu;
•    Pośrednictwo pracy,
•    Stypendium szkoleniowe;
•    9 - miesięczne płatne staże – 1289,83 zł/mc;
•    Zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe (IPD), szkolenia, pośrednictwo pracy;
•    Wsparcie Animatora przez cały okres uczestnictwa w projekcie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

Informujemy, że rekrutacja zostaje przedłużona od 02.07.2018 r. do momentu zrekrutowania odpowiedniej liczby osób.

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51,
35-959 Rzeszów
Parter, pokój nr 114
e-mail: aleksandramucha@rarr.rzeszow.pl akubas@rarr.rzeszow.pl
Tel.: 17 86 76 253
www.rarr.rzeszow.pl

Wartość dofinansowania projektu z UE 1 473 503,28 PLN.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska