Od 23 sierpnia 2018 r. nowe zasady szacowania szkód powodowanych przez zwierzynę w uprawach rolnych


W dniu 8 sierpnia 2018 w Dzienniku Ustaw opublikowano podpisane przez Prezydenta RP zmiany do ustawy Prawo łowieckie.

Zgodnie z zapisem zawartym w dokumencie nowe zasady szacowania szkód powodowanych przez zwierzynę w uprawach rolnych obowiązują od 23 sierpnia.

Z tekstem nowelizacji ustawy Prawo łowieckie można zapoznać się w dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1507/1

oraz poniżej:

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 8 sierpnia 2018 r.
Poz. 1507 

USTAWA

z dnia 15 czerwca 2018 r.

o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego.

Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650 i 651) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32a ust. 8 i 9 oznacza się odpowiednio jako ust. 7 i 8;

2) w art. 46:

a) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;

2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód, o których mowa w ust. 1.”;

3) w art. 46a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. O terminie dokonania oględzin, o którym mowa w ust. 2, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.”,

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Niezwłocznie po zakończeniu oględzin dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i informacje:”;

4) w art. 46c:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.  

4. O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3, a w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 7 – w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w art. 46 ust. 3.”,

b) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół, który zawiera w szczególności następujące dane i informacje:”,

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.”;

5) w art. 46g pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego;”.

Art. 2. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650, 651 i 1479) w art. 58:

1) w ust. 3:

a) uchyla się pkt 4,

b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) zwrot zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie.”;

2) w ust. 3a po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) cele określone w ust. 2 pkt 2, 3, 5a i 6 w lasach znajdujących się w użytkowaniu wieczystym parków narodowych;”;

3) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 6, mając na względzie zakres czynności podejmowanych w ramach udziału w szacowaniu szkód łowieckich oraz sposób ich realizacji przez przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 711) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 2 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) biorą udział w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1295 oraz z 2018 r. poz. 50, 650, 651 i 1507).”;

2) w art. 5 w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

„6a) Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe;

6b) dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich;”;

3) w art. 11:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) funduszu leśnego, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650, 651, 1479 i 1507), przeznaczonych na zwrot zryczałtowanych kosztów, o których mowa w art. 58 ust. 3 pkt 6 tej ustawy.”,

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

„3b. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przekazuje się jednostce doradztwa rolniczego na podstawie umowy zawartej przez dyrektora jednostki doradztwa rolniczego z Dyrektorem Generalnym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w której zostaną ustalone zasady zwrotu zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, i są przeznaczane na zwiększenie funduszu wynagrodzeń jednostki.”.  

Art. 4. Do spraw z zakresu szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska