Inwestycje realizowane w latach 2014 - 2018


Dzięki pozyskaniu znaczących środków finansowych pozabudżetowych, zarówno krajowych jak i przede wszystkim z Unii Europejskiej, w ramach realizowanych projektów Gmina Stary Dzików przeprowadziła z sukcesem wiele inwestycji, poniżej przedstawiamy te najistotniejsze:
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej – całościowo uregulowaliśmy gospodarkę wodno-ściekową poprzez remont i modernizację przepompowni ścieków, wymianę nieszczelnych studni kanalizacyjnych. Zadanie to było kontynuacją wcześniej realizowanych inwestycji. Łączne nakłady poniesione przez Gminę to 5.500.000 zł, z czego dofinansowanie z PROW wyniosło 3.400.000 zł.
W zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej – Gmina opracowała i złożyła wnioski o dofinansowanie na kompleksową przebudowę i modernizację boisk sportowych w Starym Dzikowie i w Cewkowie. W ramach tego zadania przebudowano płyty boisk, wykonano oświetlenie, wybudowano trybuny, bieżnię prostą, nowy budynek szatniowy (w Cewkowie), wybudowano parkingi, nowe ogrodzenia. Prace na obu obiektach są już na ukończeniu. Wartość obu inwestycji zamknie się kwotą około 2.400.000 zł, z czego uzyskane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniesie 1.072.300 zł.
Ponadto w każdej miejscowości zostaną utworzone Otwarte Strefy Aktywności Fizycznej (siłownie zewnętrzne, 6 urządzeń do ćwiczeń) wraz z małą architekturą w postaci stołu do gry w szachy/warcaby, ławek, koszów na śmieci, stojaki na rowery, nasadzenia. Wartość całego zadania wyniesie ok. 250.000 zł, z czego uzyskane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniesie 125.000 zł.
- Budowa placu zabaw w m. Stary Dzików – w ramach naboru ogłoszonego przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Roztocze”, którego członkiem jest Gmina Stary Dzików uzyskaliśmy dofinansowanie na budowę placu zabaw. Uzyskane dofinansowanie zamknie się kwotą 60.000 zł. A całość inwestycji wyniesie ok. 100.000 zł.
- W zakresie infrastruktury drogowej – w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Lubaczowskim Gmina Stary Dzików przejęła w zarząd odcinek drogi powiatowej (od ulicy Kustronia w Starym Dzikowie do skrzyżowania z drogą gminną w Nowym Dzikowie), na który opracowała i złożyła projekt w ramach PROW. Na pozostały odcinek do granicy Gminy oraz od Oleszyc do mostu na Uszkowcach wniosek złożył Powiat Lubaczowski. Oba projekty uzyskały dofinansowanie, dzięki czemu możliwa stała się kompleksowa modernizacja całego odcinka drogi powiatowej wraz z budową chodników. Całkowity nakład tej inwestycji zamknął się kwotą 6.405.987 zł, w tym na terenie Gminy Stary Dzików 5.841.308 zł a uzyskane dofinansowanie wyniosło łącznie 3.552.806 zł.
W ubiegłym roku w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy Powiatem Lubaczowskim, Gminą Stary Dzików i Gminą Oleszyce opracowano wspólnie i złożono wniosek do WPPDL, tzw. „schetynówki”, dzięki któremu uzyskano dofinansowanie na przebudowę brakującego odcinka drogi powiatowej tj. od granicy Gminy do mostu na Uszkowcach oraz odcinka drogi w Cewkowie-Woli. Wartość całego zadania zamknęła się kwotą 2.114.882 zł, z czego uzyskane dofinansowanie wyniosło 50 % tej kwoty tj. 1.057.441 zł, w tym wkład własny Gminy Stary Dzików to 371.075,70 zł.

W roku 2018 Gmina Stary Dzików opracowała dokumentację techniczno-projektową dotyczącą:
a) budowy zatoki parkingowej przy Świetlicy Wiejskiej w Cewkowie Woli. Zadanie to zostało już zakończone, a całkowity koszt jego wykonania zamknął się kwotą 77.490,00 zł.
b) zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej w Cewkowie. Prace na tym zadaniu są na końcowym etapie realizacji i wszystko na to wskazuje, że do końca października br. zostaną ukończone. Wartość zadania po przetargu wynosi 445.410,50 zł.
- W zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – Gmina opracowała i złożyła projekt do RPO WP na termomodernizację trzech obiektów użyteczności publicznej tj. Świetlica wiejska w wraz z Remizą OSP w Ułazowie, Wiejski Dom Kultury wraz z Remizą OSP w Cewkowie oraz budynek Urzędu Gminy.
Wartość nakładów inwestycyjnych to ok. 2.800.000 zł, w tym uzyskane dofinansowanie 1.125.092 zł.
- W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego – po długich latach oczekiwania przystąpiliśmy do budowy i oddaliśmy do użytku budynek remizy strażackiej w Starym Dzikowie. Budynek ogrzewany jest z kotłowni zasilanej na gaz ze zbiornika naziemnego. Wartość tej inwestycji zamknie się kwotą ok. 1.100.000 zł.
- W zakresie odnawialnych źródeł energii
w 2017 roku aplikowaliśmy w dwóch konkursach z zakresu odnawialnych źródeł energii. Jeden, tzw. parasolowy, w partnerstwie z Gminą Sieniawa i Dynów kierowany jest do mieszkańców gmin partnerskich. Projekt przeszedł wszystkie etapy oceny i jest na piątym miejscu na liście rezerwowej oczekującej na dofinansowanie. Wartość tego zadania zamyka się kwotą 12.853.000 zł a spodziewane dofinansowanie wyniesie 9.880.000 zł.
W drugim konkursie, tzw. ogólnym, Gmina aplikowała o środki na montaż paneli fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej. Projekt uzyskał dofinansowanie i jesteśmy już po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego. Wartość całego zadania wyniesie 1.095.556 zł, a spodziewane dofinansowanie to 754.540 zł.
- W zakresie szkolnictwa i oświaty – zrealizowaliśmy partnerski projekt wraz z gminą Baligród i Dzikowiec w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, w którym przeszkolono nauczycieli i zrealizowano dodatkowe zajęcia z uczniami, zakupiono wyposażenie do pracowni szkolnych, sprzęt TIK oraz laptopy dla nauczycieli i uczniów. Wartość całego projektu zamknęła się kwotą 759.415 zł. Gmina nie zabezpieczała wkładu finansowego.
Ponadto w ramach środków pozyskanych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, funduszy sołeckich poszczególnych miejscowości i środków własnych Gminy wyremontowano w każdej miejscowości wiele dróg dojazdowych do pól poprzez ich utwardzenie tłuczniem kamiennym, natomiast w celu zachowania przejezdności istniejących dróg dojazdowych do pól w każdym roku odtworzono istniejące rowy poprzez ich odmulanie i pogłębianie.

Całkowite wydatki poniesione w minionych latach na w/w inwestycje i zadania wyniosły łącznie: około 17.000.000 zł, a uzyskane dofinansowanie 7.755.989 zł.

Zamierzenia inwestycyjne na lata 2018 - 2023:
- kontynuacja pracy nad poprawą warunków gospodarowania poprzez budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz odtwarzanie istniejących rowów poprzez ich odmulanie i pogłębianie,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy,
- przebudowa drogi powiatowej od ul. Sobieskiego do ul. Leśnej,
- przebudowa drogi powiatowej Cewków – Moszczanica (granica Gminy),

Obydwa zadania muszę być realizowane wspólnie z Powiatem Lubaczowskim.
- budowa kaplicy cmentarnej w m. Stary Dzików - poczyniono już wspólne działania z parafią,
- przebudowa nawierzchni ulic: Kusocińskiego, Kopernika, koło Bożnicy wokół stawu przy ul. Cieszanowskiej,
- budowa chodników w ciągu dróg powiatowych,
- budowa parkingu przy kościele w Moszczanicy,
- przebudowa parkingu przy Świetlicy wiejskiej w Cewkowie,
- gruntowny remont wnętrza Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie,
- termomodernizacja Ośrodka Zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego,
- w dalszym ciągu władze Gminy będą zabiegać u Starosty Przeworskiego jako zarządcy o budowę drogi do Pawłowej oraz o dokończenie przebudowy drogi w kierunku Sieniawy.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska