Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa, DynówW dniu 20 grudnia 2018 r. Gmina Stary Dzików podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: "Rozwój mikroinstalacji OZE na potrzeby budynków i obiektów niepublicznych na terenie Gminy Stary Dzików, Sieniawa, Dynów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III "Czysta energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Przedmiotowy projekt ma na celu zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Stary Dzików oraz gmin partnerskich poprzez montaż nowoczesnych instalacji Odnawialnych Źródeł Energii. Cel projektu skupia się na przeciwdziałaniu marginalizacji energetycznej, społecznej i ekonomicznej obszaru gmin Stary Dzików, Sieniawa, Dynów (gmina wiejska) a zrealizowany zostanie poprzez wybudowanie:
- 291 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w postaci instalacji paneli fotowoltaicznych, na budynkach mieszkalnych i gospodarczych w Gminie Stary Dzików (83 szt.), Sieniawa (124 szt.), Dynów – g. wiejska (84 szt.) o łącznej mocy 0,87 MWe.
- 724 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE w postaci instalacji kolektorów solarnych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na budynkach mieszkalnych i gospodarczych w Gminie Stary Dzików (367 szt.), Sieniawa (228 szt.), Dynów – g. wiejska (129 szt.) o łącznej mocy 3,01 MWt.
Przedsięwzięcie procedowane będzie w oparciu o tryb "Zaprojektuj i wybuduj", przez Gminę Stary Dzików – Lidera Projektu, która w kompleksowy sposób zapewni przygotowanie, realizację i koordynację działań projektowych. Lider oraz Partnerzy każdorazowo podpiszą z mieszkańcem umowę na podstawie, której będą mogli instalować konkretne urządzenia w wybranym gospodarstwie domowym.  
Projekt będzie realizowany do 30.11.2020 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 12.852.957,27 PLN.
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 11.760.777,60 PLN.
Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 9.879.053,16 PLN.
Realizacja projektu spowoduje produkcję energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE w ilości 860,49 MWhe/rok, produkcję energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE w ilości 2563,57 MWht/rok oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych o 1493,31 ton ekwiwalentu CO2.

Stary Dzików, 18.01.2019 r.

                                                                                                             Z wyrazami szacunku

                                                                                                                Tomasz Jabłoński
                                                                                                          Wójt Gminy Stary Dzików

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska