Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego


Komunikat
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie
do właściciel i zarządców obiektów budowlanych
przypominający o obowiązkach w zakresie utrzymania i bezpiecznego użytkowania
obiektów budowlanych w okresie zimowym

Mając na uwadze występujące w okresie zimowym zagrożenia związane z nieprawidłowym utrzymaniem i użytkowaniem obiektów budowlanych przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o ciążących na nich obowiązkach w zakresie prawidłowego i bezpiecznego ich utrzymania i użytkowania, a zwłaszcza pod kątem potencjalnego zagrożenia w okresach intensywnych opadów śniegu i silnych wiatrów.
W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Obowiązek ten wynika wprost z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późniejszymi zmianami).
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny obiektu budowlanego, w tym niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji przez zalegający śnieg i lód oraz zapewnienie w razie konieczności usunięcia z obiektu budowlanego śniegu i lodu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, oblodzeń, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku lub innym obiekcie budowlanym.
Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu i lodu z obiektu budowlanego może stwarzać ogromne zagrożenie, zarówno dla osób wykonujących te prace lub przebywających w otoczeniu, jak i dla samego obiektu budowlanego. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Ponadto  przypominam,  że  kto  nie  zapewnia  wykonania  okresowej  kontroli bezpiecznego użytkowania podlega  karze  grzywny  (art.  93  pkt  8 ustawy – Prawo  budowlane), a kto niewłaściwie utrzymuje  i  użytkuje  obiekt  budowlany  lub  nie  zapewnia  bezpieczeństwa użytkowania obiektu, podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).
Bezwzględny obowiązek usuwania zalegającego śniegu i lodu z obiektów budowlanych wielkopowierzchniowych określony został również w rozporządzeniu porządkowym Nr 1/06 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2006r. w sprawie wprowadzenia obowiązku usuwania zalegającego śniegu i lodu z budynków i obiektów budowlanych.


                                                                                                                      Stanisław Różycki
                                                                                                   Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
                                                                                                                        w Lubaczowie


Lubaczów, 21.01.2019 r.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska