Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańcoów Gminy


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie po raz kolejny przystąpił do dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem ogólnym w ramach PO PŻ Podprogramu 2018 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej.

Jednocześnie informuje, że powyższa żywność będzie wydawana od godz. 8.30 w Remizie OSP w Starym Dzikowie w następujących terminach:

26.03.2019 r. (wtorek) – miejscowość Stary Dzików, Nowy Dzików i Ułazów
27.03.2019 r. (środa) – miejscowość Cewków i Moszczanica

W w/w dniu przeprowadzone zostaną również warsztaty kulinarne, dietetyczne, dot. zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Z uwagi na powyższe prosi się o zabranie własnych opakowań (tj. dużych toreb, pudełek itp.)

Kryteria kwalifikowalności osób - to status osoby najbardziej potrzebującej

Kryterium dochodowe wynosi 200 % kryterium, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 1358) i wynosi obecnie:
- 1402 zł dla osoby samotnej
- 1056 zł dla każdej osoby w rodzinie
.

Oprócz kryterium dochodowego rodzina musi spełniać warunki zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), zgodnie z którym w rodzinie musi występować jeden z poniższych problemów: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, rodzina niepełna itp.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ:

GOPS będzie kwalifikować osoby na podstawie oświadczenia o dochodach podpisanego przez osobę ubiegającą się - wraz z dokumentacją niezbędną do ustalenia dochodu rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (luty 2019 r.) tj. zaświadczenie z pracy, renty/emerytury, gospodarstwa rolnego, stypendium, PUP, orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę, składka KRUS itp.

Żywność będzie wydawana w formie paczek - na podstawie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej, wystawionych przez GOPS.

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ W OKRESIE od 13.03.2019 r. do 15.03.2019 r.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska