Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Roztocze" ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie RLGD "Roztocze"


OGŁOSZENIE
O V NABORZE WNIOSKÓW
NA REALIZACJĘ OPERACJI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
W RAMACH REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
PRZEZ STOWARZYSZENIE RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ROZTOCZE”

Zarząd Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”, realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

I.    Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące:

I:
Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.
Cel szczegółowy I.1.: Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego i usuwanie jej skutków

Przedsięwzięcie I.1.1. Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska na obszarach rybackich i akwakultury, w tym renaturyzacja zbiorników wodnych i terenów przyległych – w związku ze szkodami powstałymi w wyniku eutrofizacji wód publicznych, zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub działalności chronionych gatunków zwierząt – limit dostępnych środków 269.568,00 zł
II:
Cel ogólny I: Zrównoważony rozwój obszaru objętego LSR w oparciu o atuty środowiskowe i turystyczne.
Cel szczegółowy I.2.: Rozwój potencjału turystycznego obszaru objętego LSR
Przedsięwzięcie I.2.1. Tworzenie nowych produktów turystycznych, które promują, zachowują lub upowszechniają lokalne dziedzictwo sektora – limit dostępnych środków 60.000,00 zł.
III:
Cel ogólny II: Rozwój sektora rybackiego na obszarze RLGD „Roztocze”
Cel szczegółowy II.2.: Dywersyfikacja działalności rybackiej, wsparcie tworzenia miejsc pracy i dodatkowych źródeł dochodów w gospodarstwach rybackich.
Przedsięwzięcie II.2.1. Budowa, rozbudowa i wyposażanie obiektów służących dywersyfikacji działalności rybackiej wraz tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy– limit dostępnych środków 260.105,00 zł
IV:
Cel ogólny III: Wsparcie społeczności lokalnej w zakresie wzmacniania jej potencjału intelektualnego i przedsiębiorczości oraz dostępu do rynku pracy i poprawy warunków życia.
Cel szczegółowy III.2.: Budowanie dobrostanu społecznego na obszarze RLGD „Roztocze”
Przedsięwzięcie III.2.2. Realizacja działań na rzecz zachowania tradycji lokalnych
(szczególnie tradycji związanych z rybactwem) – limit dostępnych środków 40.008,00 zł.

II.    Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacjipowinny złożyć wniosek oraz jego kopięz niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze”oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego, w podanym poniżej miejscu:

Biuro Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol,

w okresie od dnia 15 kwietnia 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r., godz. 15:30.

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania ROZTOCZE, ul. Józefowska 1, 37-610 Narol, a nie data stempla pocztowego.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VII ppkt 1.

Pełna wersja ogłoszenia: http://rlgdroztocze.org/images/Nabory/2019/V/og%C5%82oszenie_o_naborach_V.pdf

Więcej informacji: http://rlgdroztocze.org

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska