Projekt dla osób niepełnosprawnych "Chcemy być aktywni"


Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

Projekt CHCEMY BYĆ AKTYWNI skierowany jest do osób niepełnosprawnych, które są:

- osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności
- osobami bezrobotnymi i/lub biernymi zawodowo
- w wieku aktywności zawodowej
- zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego 
  (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

W ramach projektu oferujemy:

- 5 miesięczne staże zawodowe
- szkolenia zawodowe
- szkolenia kompetencyjne
- doradztwo zawodowe
- poradnictwo psychologiczne, prawne oraz rodzinne
- pośrednictwo pracy

Zapewniamy stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, catering

Biuro Projektu CHCEMY BYĆ AKTYWNI
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro)
35-001 Rzeszów
tel. 602 735 595
email: bycaktywni@gmail.com
www.nowaperspektywa2015.pl

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska