„Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików”W dniu 26 lipca 2018 r. Gmina Stary Dzików podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stary Dzików” nr RPPK.03.01.00-18-0099/17-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany do 31.12.2019 r.
Całkowita wartość projektu wynosi 1.095.556,11 PLN.
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 887.696,03 PLN.
Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 754.541,62 PLN.

Zakładany główny cel projektu to: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Stary Dzików. Cel projektu skupia się na przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej i ekonomicznej oraz włączeniu w/w obszaru w procesy rozwojowe regionu, a zrealizowany zostanie poprzez wybudowanie 6 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE w postaci instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Stary Dzików o łącznej mocy 0,19 MWe. Instalacje fotowoltaiczne zlokalizowane będą w następujących obiektach:
1) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,76 kWp dla obiektu Oczyszczalni Ścieków w Starym Dzikowie działka nr 985/2, 986, 987.
2) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 39,76 kWp dla budynku Stacji Uzdatniania Wody w Starym Dzikowie działka nr 1339/4, 1340/3.
3) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 29,96 kWp dla budynku Szkoły Podstawowej w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 83.
4) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 24,92 kWp dla budynku Szkoły Podstawowej w Cewkowie, Cewków 85.
5) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 36,40 kWp dla budynku Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 83.
6) Instalacja fotowoltaiczna o mocy 25,76 kWp dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie.

Realizacja projektu spowoduje produkcję energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE w ilości 170,20 MWhe/rok i redukcję emisji gazów cieplarnianych o 140,41 ton.


                                                                            Z wyrazami szacunku

                                                                                                               Barbara Małecka
                                                                                                         Wójt Gminy Stary Dzików

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska