Informacje dla rolników na temat suszy


U W A G A   R O L N I C Y

SUSZA 2019 na terenie Gminy Stary Dzików

Aktualnie Województwo Podkarpackie a w tym Gmina Stary Dzików, nie zostało zakwalifikowane do województw objętych suszą rolniczą - http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1809072/.

Zgodnie z wytycznymi  z dnia 20 maja 2019 r. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody powodowane przez suszę. Przez suszę rozumie się szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb: a zatem szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas gdy na danym terenie zgodnie z KBW wystąpiła susza, w przypadku gdy dla danej rośliny, w tym łąk i pastwisk nie jest prowadzony monitoring suszy, szkody można szacować, jeżeli monitoring potwierdza wystąpienie suszy w uprawach o analogicznych wymaganiach wodnych.

Straty spowodowane brakiem wody są widoczne, ale w oparciu o badania Instytutu Upraw w Puławach o wystąpieniu suszy decyduje cały kompleks warunków meteorologicznych  i glebowych. Warunki meteorologiczne powodujące suszę określane są za pomocą klimatycznego bilansu wodnego (KBW). W opracowaniu uwzględniono istniejącą mozaikę gleb o silnie zróżnicowanej retencji wodnej, która wyjaśnia duże lokalne zróżnicowanie strat w plonach w następstwie deficytu opadów. Każdy gatunek roślin ma inne, specyficzne wymagania względem zasobów wodnych w czasie swojego rozwoju. Powyższe przesłanki zostały uwzględnione w opracowanym systemie jak również opracowano metody wykorzystujące cyfrowe mapy glebowo-rolnicze w monitorowaniu zjawiska suszy. Dla potrzeb Systemu określono krytyczne wartości KBW dla poszczególnych gatunków i grup upraw, które zamieszczone są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Stworzono system, który funkcjonuje bez zakłóceń, wykorzystano w nim opracowane  w IUNG-PIB modele prognoz plonów oraz znakomitą unikatową bazę danych dotyczących gleb. Na podstawie danych meteorologicznych opracowywane są od czerwca do września dekadowe informacje w formie map i tabel - wartości KBW dla poszczególnych gmin w Polsce (3058 gmin), przygotowywane są one dla następujących gatunków i grup roślin: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych, dla czterech kategorii gleb o różnej podatności na suszę. Opracowania te przekazywane są do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wójt prosi o monitorowanie strony internetowej http://www.susza.iung.pulawy.pl/ gdzie można uzyskać informacje  o zagrożeniu suszą w okresie wegetacyjnym w każdej gminie Polski. System ocenia zagrożenia suszą rolniczą głównych upraw, skierowany jest on do odbiorców tych informacji: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, firm ubezpieczeniowych, organów administracji państwowej, służb doradztwa rolniczego, do rolników.


                                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                                          Tomasz Jabłoński

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska