Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików


Osoby, które zgłosiły chęć udziału w programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików zobowiązane są do wypełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji przystąpienia do programu wraz z załącznikami w niej wymienionymi. Do deklaracji należy też dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Odpowiednie formularze można pobrać poniżej:

Deklaracja przystąpienia do programu

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis w sektorze rolnym

Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska