Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stary Dzików


Informujemy, że w roku 2020 jest możliwość uzyskania dofinansowania na usuwanie pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest. Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem 16 631-80-50 lub bezpośrednio do pracownika ds. ochrony środowiska: Krzysztof Kłaczko tel. 601-330-699.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 8 maja 2020 r.

Osoby, które zgłosiły lub zgłoszą chęć udziału w programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Dzików zobowiązane są do wypełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji przystąpienia do programu wraz z załącznikami w niej wymienionymi. Do deklaracji należy też dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Odpowiednie formularze są dostępne w Urzędzie Gminy oraz można je pobrać poniżej:

Deklaracja przystąpienia do programu

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis w sektorze rolnym

Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska