Stypendium szkolne na rok 2020/2021


Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2020/2021 można składać w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie od 1 do dnia 15 września 2020 roku. Druki wniosków będzie można pobrać tutaj lub w Urzędzie Gminy.
Stypendia zostaną przyznane uczniom, których dochód na członka rodziny nie przekracza 528 zł oraz gdy spełni kryterium społeczne. Muszą być spełnione oba kryteria.
Po upływie terminu składania wniosków tj. 16 września br., nastąpi ich weryfikacja oraz wystawione zostaną decyzje w przedmiotowej sprawie. Decyzje te zostaną doręczone wnioskodawcom.
Podstawowe dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku to:
- zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych za miesiąc sierpień br. (Urząd Gminy, podatki, pokój nr 17)
- zaświadczenie o pobraniu świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami za miesiąc sierpień (GOPS, świadczenia rodzinne)
- odcinek renty (lipiec lub sierpień) jeśli któreś z członków rodziny pobiera
- ksero ostatniej zapłaconej składki KRUS
- zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej
jeśli uczęszcza
- zaświadczenie od pracodawcy jaki dochód został osiągnięty w miesiącu sierpniu br.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska