Informacja dotycząca potwierdzania umów dzierżawy gruntów przez Wójta Gminy


Wójt Gminy Stary Dzików informuje, że na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zniesiono obowiązek gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r. nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków (dla Gminy Stary Dzików prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Lubaczowie). Znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadza obowiązek potwierdzania faktu zawarcia umowy dzierżawy przez Wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

W związku z powyższym potwierdzanie zawarcia umowy dzierżawy będzie dokonywane w Referacie podatkowym (pokój nr 17) przez P. Monikę Jasina telefon 16 631-80-47 lub 16 631-80-50 wew. 26.

Nadmienia się również, że na podstawie wyżej wymienionych przepisów Wójt dokonuje tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto Wójt Gminy Stary Dzików władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Stary Dzików.

Informujemy, że potwierdzenie zawarcia umowy i uzyskanie stosownego zaświadczenia następuje na pisemny wniosek zainteresowanego (wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Stary Dzików oraz do pobrania tutaj lub w menu strony pod pozycją e-USŁUGI, FORMULARZE), do którego załączyć należy umowę dzierżawy. Wydanie zaświadczenia jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 § 1 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska