Remont drogi gminnej "do leśniczówki" w Nowym Dzikowie


Uprzejmie informuję, że w ramach podziału środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Stary Dzików otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę 111.685,00 zł. Środki te zostały wykorzystane na realizację robót budowlanych dotyczących zadania pn.: „Remont drogi gminnej „do leśniczówki” w Nowym Dzikowie km 0+000 – 0+420 dz. nr 769/1”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 139.606,69 zł z czego wkład własny gminy to 27.921,69 zł.

W ramach inwestycji wykonano:
- mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowe,
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi,
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną,
- nawierzchnię z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna).


                                                                  Wójt Gminy Stary Dzików
                                                                        Tomasz Jabłoński

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska