Pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców gminy


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie po raz kolejny przystąpił do dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem ogólnym w ramach PO PŻ Podprogramu 2020 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej.

Kryteria kwalifikowalności osób – to status osoby najbardziej potrzebującej

Kryterium dochodowe wynosi 220 % kryterium, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 1358) i wynosi:
- 1 542,20 zł dla osoby samotnej,
- 1 161,60 zł dla każdej osoby w rodzinie.

Oprócz kryterium dochodowego rodzina musi spełniać warunki zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), zgodnie z którym w rodzinie musi występować jeden z poniższych problemów: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, rodzina niepełna itp.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ:
GOPS będzie kwalifikować osoby na podstawie oświadczenia o dochodach podpisanego przez osobę ubiegającą się – wraz z dokumentacją niezbędną do ustalenia dochodu rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (styczeń 2021 r.) tj. (zaświadczenie z pracy, renty/emerytury, gospodarstwa rolnego, stypendium, PUP, orzeczenie o niepełnosprawności, składka KRUS itp.).

Żywność będzie wydawana w formie paczek – na podstawie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej wystawionych przez GOPS.

O terminie wydawania żywności osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w PO PŻ zostaną poinformowane telefonicznie.

WNIOSKI PRZYJMOWANE BĘDĄ W OKRESIE
od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska