XXXVIII sesja Rady Gminy


W środę 24 lutego 2021 r. o godz. 12.00 w sali narad w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 86 w Starym Dzikowie odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Wójta Gminy o stanie bezrobocia na terenie Gminy.
7. Informacja Wójta Gminy o przygotowaniu zadań planowanych na 2021 rok.
8. Informacja na temat dostępności świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Stary Dzików.
9. Głosowanie uchwały Nr 182/XXXVIII/2021 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stary Dzików.
10. Głosowanie uchwały Nr 183/XXXVIII/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.
11. Głosowanie uchwały Nr 184/XXXVIII/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie posiedzenia.

Obrady będą transmitowane na żywo pod tym linkiem.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska