"Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" – edycja 2021DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO


"ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ"
– EDYCJA 2021


DOFINANSOWANIE
33 966 zł


CAŁKOWITA WARTOŚĆ
33 966 zł


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie informuje, iż Gmina Stary Dzików w 2021 r. pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 33966,00 zł.  Na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 r. łączna kwota przeznaczona na realizację ww. Programu wynosi 33966,00 zł.

W 2021 roku w ramach Program planuje się objąć wsparciem asystenta 4 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Program będzie realizowany w terminie od 01.05.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zakres przedmiotowy Programu zapewnia usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej "asystentem", mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska