Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku ze stwierdzeniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Woli Obszańskiej


Rozporządzenie Nr 2/2021
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)
na terenie powiatu lubaczowskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lit. b, 4, 5a, 7, 8a, 8e, 10 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 t. j.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków (Dz. U. Nr 239, poz. 1752) w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu na terenie miejscowości Wola Obszańska w powiecie biłgorajskim zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się obszar zagrożony wokół ogniska o promieniu, co najmniej 10 km od tego miejsca, obejmujący miejscowości Moszczanica, Cewków, Ułazów, Stary Dzików w gminie Stary Dzików.

§ 2. W gospodarstwach znajdujących się w obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 nakazuje się:
1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
3) niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

§ 3. W gospodarstwach znajdujących się na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 zakazuje się:
1) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
2) przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym;
3) wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób i wprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, chyba że, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;
4) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z kurników, chyba że, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
5) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
6) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

§ 4. Środka, o którym mowa w § 3 pkt 1, nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się.

§ 5. Środka, o którym mowa w § 3 pkt 3, nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych w pomieszczeniach niemających:
a) kontaktu z drobiem lub innymi ptakami;
b) dostępu do klatek lub miejsc, w których utrzymywane są drób lub inne ptaki.

§ 6.
1) Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego, o którym mowa w § 1, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy obszaru stosownych tablic ostrzegawczych o następującej treści:
"UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW OBSZAR ZAGROŻONY".
2) Tablica i napisy na niej ma mieć takie wymiary, aby była widoczna z odległości co najmniej 100 metrów, oznakowane w sposób trwały, niepodlegający działaniu czynników atmosferycznych.
3) Tablice należy umieścić na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub drogach wewnętrznych.

§ 7. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich zgłaszanie przypadków padnięć lub podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej u ptaków dzikich do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie.

§ 8. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2 i 3 obowiązują, do momentu ich odwołania, wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarze, o którym mowa w § 1.

§ 9. Wykonanie rozporządzenia powierza się Wójtowi Gminy Stary Dzików.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


                                                                      Powiatowy Lekarz
                                                                Weterynarii w Lubaczowie

                                                              lek. wet. Jerzy Mazurkiewicz

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska