Gminna Komisja ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych


Zarządzenie Nr 60/2021
Wójta Gminy w Starym Dzikowie
z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie Gminy Stary Dzików w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713) w związku z Zarządzeniem Nr 120/20 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnych Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie województwa podkarpackiego w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę -

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Gminną Komisję ds. szacowania szkód w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych (susza, powódź, grad, huragan, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę) i spowodowanych tymi zjawiskami strat u rolników indywidualnych na terenie Gminy Stary Dzików w składzie:
1. Jan Nieckarz - Przedstawiciel UG
2. Elżbieta Samagalska - Przedstawiciel UG
3. Krzysztof Kłaczko - Przedstawiciel UG
4. Tadeusz Jabłoński - Przedstawiciel UG
5. Mariusz Wach - Przedstawiciel UG
6. Stanisława Szczybyło - Przedstawiciel PODR
7. Jan Wach - Przedstawiciel PODR
8. Natalia Kornak - Przedstawiciel PODR
9. Wiesław Smoliniec - Przedstawiciel PODR
10. Zbigniew Słotwiński - Przedstawiciel PIR
W przypadku szacowania szkód w budynkach lub budowlach służących do prowadzenia działalności rolniczej w skład komisji dodatkowo wchodzi:
1. Marek Sobków - Przedstawiciel UG

§ 2

Zadania Komisji określone zostały w Zarządzeniu Wojewody Podkarpackiego Nr 120/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. z późn. zm.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 49/2020 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 26 czerwca 2020 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                             Wójt Gminy Stary Dzików
                                                                             (-)
                                                                   Tomasz Jabłoński

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska