Konsultacje społeczne w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików na lata 2021-2030


List przewodni

w sprawie zgłaszania uwag do Projektu Strategii Rozwoju
Gminy Stary Dzików na lata 2021-2030

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Stary Dzików działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 62/2021 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików na lata 2021-2030 ogłasza konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików na lata 2021-2030”.

Prace diagnostyczne i projektowe „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików na lata 2021-2030” obejmowały: ankietyzację, wywiady, analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego oraz warsztaty konsultacyjne. Wykorzystano również dane dostarczone z GUS oraz innych opracowań i dokumentów planistycznych, które posiada Gmina.

Projekt Strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Politykę Obszarów Zagrożonych Trwałą Marginalizacją oraz Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego do 2030 roku.

W opracowaniu „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików na lata 2021-2030” uwzględniono warunki niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołała w Polsce, Europie i na Świecie pandemia w 2020 roku. Lawinowo narastająca niepewność powoduje konieczność radykalnej zmiany zarówno podejścia do zarządzania, czyli określania podstawowych celów i działań, jak i metod, technik ich realizacji. Niepewność w 2020 roku bierze się z tempa, zakresu, zasięgu, głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian wywołanych pandemią w zglobalizowanej gospodarce w tym również, w niewielkich i pozornie lokalnych przedsięwzięciach. Trudno sobie wyobrazić, by w tak zmieniających się warunkach można było spokojnie kontynuować wypracowane w poprzednich latach kierunki działania. Negatywne skutki kryzysu może pogłębić konserwatyzm w podejściu do zarządzania JST, powolność i nieadekwatność dostosowań do bardzo szybko zmieniających się warunków. Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie będą nadążały w opracowaniu i wdrożeniu nowych strategii rozwoju lokalnego, podupadną i stracą bezpowrotnie zaufanie mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców i turystów.

Przetrwanie w czasach niepewności i wyjście z kryzysu wymaga błyskawicznego dostosowania zarządzania JST do nowych warunków, a to umożliwia nowa strategia rozwoju. Okres stabilnego otoczenia rynkowego wraz z pandemią w 2020 roku, minął na wiele lat. Co nie oznacza, że doświadczenia i osiągnięcia poprzednich lat są mało ważne. Warto z nich korzystać, ale należy mieć na uwadze zmianę modelu organizacji społeczno-gospodarczej, którą powoduje stan niepewności. W praktyce planowania strategicznego rozwoju Gminy Stary Dzików na lata 2021-2030 wyzwaniem będzie szybkość działania. Nakazuje ją zmienność otoczenia i warunków działania.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z „Projektem Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików na lata 2021-2030”. Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone w projekcie można zgłaszać za pomocą załączonego formularza.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres msobkow@starydzikow.pl lub dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 79, 37-632 Stary Dzików w terminie od 07.07.2021 r. do 11.08.2021 r. bądź ustnie oraz pisemnie podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:
- w dniu 02.08.2021 r. w godzinach od 08.00 do 10.00 w budynku Urzędu Gminy w Starym Dzikowie,
- w dniu 06.08.2021 r. w godzinach od 08.00 do 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Starym Dzikowie.

Załączniki:

- Zarządzenie nr 62/2021 Wójta Gminy Stary Dzików z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików na lata 2021-2030

- Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików na lata 2021-2030:
    –
wersja do pobrania
    –
wersja online

- Projekt Strategii Rozwoju Gminy Stary Dzików na lata 2021-2030

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska