Remont drogi „do leśniczówki” w Nowym Dzikowie zakończony!!!


Uprzejmie informuję, że w ramach otrzymanych środków finansowych z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie w następstwie klęski żywiołowej spowodowanej powodziami w województwie podkarpackim w Polsce w czerwcu 2020 r. oraz zgodnie z podpisaną Umową z Wojewodą Podkarpackim, Gmina Stary Dzików otrzymała dofinansowanie na kwotę 209.949,36 zł. Środki te zostały wykorzystane na realizację przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi dz. ewid. nr 769/1 „Do leśniczówki” w km 0+420 - 0+940 w miejscowości Nowy Dzików”. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 213.910,21 zł z czego wkład własny gminy to jedynie 3.960,85 zł.

Tym samym rozpoczęty w roku ubiegłym remont drogi „Do leśniczówki” w Nowym Dzikowie dobiegł końca. Przypominam, iż wówczas wykonano remont pierwszego odcinka drogi tj. od km 0+420.

W ramach inwestycji wykonano następujące elementy robót budowlanych:
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie wykopów,
- wykonanie nasypów,
- remont nawierzchni masą bitumiczną,
- remont nawierzchni zjazdu,
- odwodnienie drogi.


                                                                     Wójt Gminy Stary Dzików
                                                                           Tomasz Jabłoński

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska