XLIX sesja Rady Gminy


W czwartek 25 listopada 2021 r. o godz. 8.00 w sali narad w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 86 w Starym Dzikowie odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie informacji z analizy oświadczeń majątkowych.
7. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych cmentarza komunalnego w Starym Dzikowie.
8. Głosowanie uchwały Nr 236/XLIX/2021 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stary Dzików.
9. Głosowanie uchwały Nr 237/XLIX/2021 zmieniającej uchwałę Nr 168/XXXIV/2020 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Głosowanie uchwały Nr 238/XLIX/2021 zmieniającej uchwałę Nr 169/XXXIV/2020 Rady Gminy w Starym Dzikowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzików.
11. Głosowanie uchwały Nr 239/XLIX/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Lubaczowskiego.
12. Głosowanie uchwały Nr 240/XLIX/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Dzików na 2021 rok.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie posiedzenia.

Obrady będą transmitowane na żywo pod tym linkiem.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska