Komunikat w sprawie konkursu "Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym"


Na podstawie otrzymanych od operatora konkursu "Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" uwag o konieczności dokonania aktualizacji złożonego przez Gminę Stary Dzików wniosku o przyznanie grantu w ramach projektu na zakup komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej oraz dokonania potwierdzenia prawidłowości weryfikacji złożonych oświadczeń zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich wnioskodawców, którzy nie udokumentowali faktu zatrudnienia, osób wskazanych w oświadczeniach w Państwowych Przedsiębiorstwach Gospodarki Rolnej o złożenie stosownych dokumentów, zgodnie z wyjaśnieniami instytucji zarządzającej tj. przedłożenia zaświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych np. świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS lub inny dokument.

Ze względu na nieprzekraczalny termin aktualizacji wniosku przez gminę oraz konieczności potwierdzenia weryfikacji danych w złożonych oświadczeniach prosimy o niezwłoczne uzupełnienie dokumentacji do złożonych oświadczeń najpóźniej w terminie do 10 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad weryfikacji złożonych oświadczeń można uzyskać w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu lub telefonicznie pod numerem (16) 631 80 50.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska