Dodatek osłonowy


Od 1 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Jest to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Zadanie to będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem w/w terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Wniosek

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Druki wniosków są dostępne w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie. Druk wniosku można też pobrać klikając na odnośnik https://www.gov.pl/attachment/cbda0078-81da-45b1-8d71-38b72f4427d1.

Wnioski będą przyjmowane od 11 stycznia do 31 października 2022 r. w godzinach 8.00-13.00 w siedzibie tut. Ośrodka.

Wnioski można składać:

- elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany)
- papierowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł na osobę,
- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa powyżej dodatek osłonowy będzie wypłacany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku

- 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
- 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
- 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
- 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

- 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
- 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
- 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
- 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać w GOPS:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Dzikowie
ul. Kościuszki 86, 37-632 Stary Dzików
pod numerem tel. 16 632 19 45 wewn. 203

Więcej (wzór wniosku wraz z instrukcją wypełnienia, materiały informacyjne) także na stronie www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska