Informacja dotycząca obowiązku składania deklaracji podatkowych na 2022 r. przez osoby prawne


Informacja wyłącznie dla osób prawnych

W związku ze zbliżającym się terminem składania deklaracji podatkowych tut. organ podatkowy przypomina o obowiązku złożenia deklaracji na podatek rolny*, leśny*, od nieruchomości*, zgodnie z poniższymi przepisami:

- Uchwałą Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 229/XLVIII/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego poz. 3882)

- Uchwałą Rady Gminy w Starym Dzikowie Nr 232/XLVIII/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 - 60 zł za 1 dt (Podatek rolny na 2022 r. wg st. 2,5 q wynosi 150 zł lub wg st. 5 q wynosi 300 zł)

- Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r.  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 950) (Podatek leśny na 2022 r. od 1 ha lasu wynosi 212,26 x 0,2200 = 46,6972 zł)

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1105) w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1104) w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1126) w sprawie wzorów informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny.

Wzory deklaracji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Stary Dzików po adresem: http://www.starydzikow.pl/ w zakładce e-USŁUGI, FORMULARZE

Deklarację podpisuje podatnik / osoba reprezentująca (określona w statucie – wpis do KRS).
W przypadku podpisania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo lub wskazać skutecznie ustanowione pełnomocnictwo zgodnie z art. 138a Ordynacji podatkowej.
Udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej. Jej nieuiszczenie stanowi wykroczenie skarbowe. Sam obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej. Opłata skarbowa powinna być wpłacona z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Można ją opłacić w formie przelewu na konto właściwego organu. Nr konta bankowego Urzędu Gminy Stary Dzików: 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001
Wysokość opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa jest określona w załączniku do Ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2021 poz.1923). Opłata ta wynosi 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia
od każdego stosunku pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy składać w każdej sprawie podatkowej odrębnie.

Deklaracje będą również weryfikowane pod katem ich prawidłowego wypełnienia. W deklaracjach jak i w załącznikach powinny być uzupełnione wszystkie niezbędne rubryki (nie dotyczy rubryk których uzupełnienie nie jest obowiązkowe o czym jednoznacznie wskazano w drukach poszczególnych deklaracji).

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI* Stosownie do treści art. 6 ust. 9 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości maja obowiązek w terminie do 31 stycznia na dany rok podatkowy złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od nieruchomości, sporządzoną na formularzu wg. ustalonego wzoru.

PODATEK ROLNY* Stosownie do treści art. 6a ust. 8 pkt 1 ustawy o podatku rolnym, podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku rolnym maja obowiązek w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek rolny, sporządzoną na formularzu wg. ustalonego wzoru.

PODATEK LEŚNY* Stosownie do treści art. 6 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku leśnym, podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym maja obowiązek w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek leśny, sporządzoną na formularzu wg. ustalonego wzoru.

Zaznacza się jednocześnie, że dane dot. przedmiotów opodatkowania winne być zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie. Ponadto informuje się, że Gmina Stary Dzików zaliczona jest do III okręgu podatkowego.

Występujące różnice w stosunku do roku poprzedniego należy wyjaśnić oraz potwierdzić stosowną dokumentacją.

Nie złożenie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości w terminie jak wyżej, a także nie złożenie deklaracji podatkowej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany mającej wpływ na opodatkowanie – skutkować będzie pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54 Kodeksu karnego skarbowego).

*) jeśli powstaje obowiązek podatkowy


Dane adresowe:
Wójt Gminy Stary Dzików
ul. Kościuszki 79
37-632 Stary Dzików

Kontakt ref. podatkowy: tel. 16 6318047, 16 6318050 wew. 26

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska