Strona główna -> O NAS -> Urząd Gminy

Urząd Gminy w Starym Dzikowie
Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
Kasa: poniedziałek - piątek: 7.45 - 14.30
Przyjmowanie interesantów przez Wójta: poniedziałki i czwartki w godzinach 8.00 - 15.00


Numer rachunku bankowego Urzędu Gminy, na który można dokonywać wpłat należności wobec Gminy:

Bank Spółdzielczy w Starym Dzikowie
21 9094 0006 2001 0000 0039 0001


Organizacja Urzędu Gminy

Urząd Gminy realizuje zadania:
1) własne - wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustaw szczególnych i Uchwał Rady Gminy,
2) zlecone - z zakresu administracji rządowej,
3) powierzone - w drodze porozumień administracyjnych,
4) zadania powyższe wykonują referaty i samodzielne stanowiska pracy stosownie do ich merytorycznych zakresów działania.

Siedzibą Urzędu jest Stary Dzików.

Kierownikiem Urzędu jest Wójt, który kieruje nim przy pomocy Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy (głównego księgowego budżetu) oraz kierowników referatów.

W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy:

1. Referat Organizacyjny
2. Referat Finansowy
3. Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami
4. Urząd Stanu Cywilnego i Referat Spraw Obywatelskich
5. Samodzielne stanowisko d/s gospodarki komunalnej, dziedzictwa kulturowego i gospodarki wodnej
6. Samodzielne stanowisko d/s gospodarki przestrzennej, budownictwa
7. Radca prawny
8. Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych
9. Pełnomocnik d/s rozwiązywania problemów alkoholowych
10. Samodzielny referent d/s promocji i funduszy unijnych

 

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska