Strona główna -> INWESTYCJE
Inwestycje przeprowadzone w Gminie w ostatnich latach

Nazwa projektu
(źródło dofinansowania)
„Budowa wiejskich parków sportowo-rekreacyjnych w m. Nowy Dzików, Moszczanica i Ułazów zlokalizowanych na terenie Gminy Stary Dzików”
(PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” - Wdrażanie LSR)
„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Cewkowie”
(Ministerstwo Sportu i Turystyki)
„Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Cewkowie”
(Ministerstwo Edukacji Narodowej)
„Budowa łącznika komunikacyjnego, wymiana pokrycia w części dydaktycznej „starej szkoły” z dociepleniem poddasza oraz przebudowa sali sportowej - Stary Dzików”
(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska)
„Budowa nawierzchni parkingu przy kościele w Cewkowie”
„Termomodernizacja obiektów oświatowych zlokalizowanych w miejscowościach: Cewków, Stary Dzików, Ułazów na terenie Gminy Stary Dzików”
(NFOŚiGW - GIS System zielonych inwestycji)
Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu oświatowo-kulturalnego w Starym Dzikowie
(PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” - Wdrażanie LSR)
„Remont zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku w Starym Dzikowie”
(środki z budżetu Województwa Podkarpackiego)
Remont i przebudowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową i remontem istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Stary Dzików
(PROW 2007-2013 „Odnowa i rozwój wsi” - Wdrażanie LSR)

 
Wyremontowane i przebudowane drogi w latach 2011-2012

Droga Środki własne
w zł
Dofinansowanie
w zł
Razem
Dojazdowa do pól (k. Hamigi) w Starym Dzikowie 29 520,93 - 29 520,93
Dojazdowa do cmentarza w Ułazowie 38 420,82 - 38 420,82
Droga gminna (do Pokrywki) w Moszczanicy 31 813,75 - 31 813,75
Droga gminna (do Leśniczówki) w Nowym Dzikowie 12 300,00 - 12 300,00
Dojazdowa do gruntów rolnych (za Marcincem)
w Nowym Dzikowie
45 253,91 - 45 253,91
Droga wewnętrzna (za Gorajem) w Nowym Dzikowie 29 847,13 - 29 847,13
Dojazdowa do gruntów rolnych w Cewkowie 18 791,85 25 999,91 44 791,76
Dojazdowa do pól (wygon Ożańskiego)
w Starym Dzikowie
19 680,00 - 19 680,00
 Razem 2011r. 225 628,39 25 999,91  251 628,30
 Dąbrowa w Ułazowie  51 697,15 168 377,00 220 074,15
 Polna w Starym Dzikowie  91 694,79  179 301,00 270 995,79
 Za Gorajem w Nowym Dzikowie  9 366,30  37 465,19  46 831,49
 Wygon Baramboli w Cewkowie  10 295,98  28 534,81  38 830,79
 Koło Gocha w Starym Dzikowie  32 176,80  -  32 176,80 
 Koło Kantora w Moszczanicy  24 944,40   -   24 944,40
 Wygon Zając-Wajs w Nowym Dzikowie  9 400,00   -   9 400,00
 Łącznik w Nowym Dzikowie  23 551,55   -   23 551,55
 Razem 2012r.  253 126,97  413 678,00  666 804,97
 Ogółem 2011r. i 2012r.  478 755,36  439 677,91  918 433,27

 

Prezentacja największych inwestycji prowadzonych w Gminie w latach 2003-2006.

Prezentacja inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej pn. "Odnowa centrum wsi Stary Dzików", w ramach której wybudowane zostały chodniki, parkingi, miejsca postojowe, droga na stadion, pasaż spacerowy z kładką na potoku Dzikowskim, kompleks boisk sportowych, enklawa ekologiczna i plac zabaw dla dzieci.

Prezentacje zostały utworzone w programie Microsoft PowerPoint, dla nieposiadających tego programu do pobrania bezpłatna przeglądarka plików PowerPointa.


PRZETARGI

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stary Dzików pod adresem:

http://stary-dzikow.bip.info.pl/index.php?idmp=3&r=r

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska