Strona główna -> HALA SPORTOWA

Harmonogram zajęć w hali sportowej w Starym Dzikowie

Pn-Pt 8.00-14.30 - zajęcia lekcyjne

Objaśnienia do harmonogramu (plan sytuacyjny - schemat zajęć)REGULAMIN HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W STARYM DZIKOWIE

1. Hala widowiskowo-sportowa jest administrowana przez Szkołę Podstawową w Starym Dzikowie.
2. Hala sportowa udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży i dzieci uczących się w Szkole Podstawowej w Starym Dzikowie.
3. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
4. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą dyrekcji szkoły w oparciu o harmonogram.
5. Z hali sportowej korzystać mogą:
- grupa zorganizowana nie może przekroczyć 30 osób,
- dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela,

- kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,
- zakłady pracy, instytucje, organizacje,
- osoby fizyczne,
- osoby niepełnoletnie, nie będące pod opieką opiekuna grupy, mogą korzystać z hali sportowej tylko w przypadku sprawowania nad nimi opieki przez rodzica lub prawnego opiekuna. W przypadku takim rodzic lub prawny opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci oraz odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone przez dziecko,
- osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.
6. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:
- których stan wskazuje na spożycie alkoholu, lub które są pod działaniem środków odurzających,
- z przeciwwskazaniami lekarskimi.
7. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:
- założenie właściwego obuwia sportowego - tzw. „halówki” (czystego, niepozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.),
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się w wyposażeniu hali,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i w pomieszczeniach sanitarnych,
- podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.
8. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:
- palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających, gum do żucia, słonecznika,
- wnosić i używać sprzętu niesportowego,
- wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej,
- korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej.
9. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
10. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą.
11. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.
12. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
13. Dyrekcja szkoły lub osoba przez nią upoważniona może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z hali sportowej.
14. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nieoddane do depozytu, zarządca hali nie ponosi odpowiedzialności.
15. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.
16. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. pożarowych.
17. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.
18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.
19. Obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
20. Dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
21. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do pracownika sprawującego nadzór nad halą sportowej lub dyrektora Zespołu Szkół w Starym Dzikowie
.

WYNAJMU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ DOKONUJE SIĘ NA PODSTAWIE PRZEDSTAWIONYCH INFORMACJI

1. Osoba indywidualna wynajmująca pomieszczenia sportowe powinna przedstawić następujące dane:
- imię i nazwisko osoby wynajmującej
- aktualny adres zamieszkania
- numer dowodu osobistego
- numer telefonu kontaktowego
- szczegółowy termin wynajmu
- należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć
2. Kluby, instytucje czy zakłady pracy powinny szczegółowo zaznaczyć:
- imię i nazwisko osoby wynajmującej
- pełną nazwę wynajmującego
- adres klubu, instytucji czy zakładu pracy
- szczegółowy termin wynajmu
- należy podać konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć
- należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z hali wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Starym Dzikowie
Kazimiera Tracz

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska