Strona główna -> PUNKTY PRZEDSZKOLNE

„Mali Odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne”

Pomimo tego, że rok szkolny 2012/2013 skończył się 28 czerwca 2013 r. to punkty przedszkolne utworzone na terenie naszej gminy funkcjonowały do końca lipca. Na zakończenie roku szkolnego każdy przedszkolak otrzymał dyplom oraz upominki.
Wyżej wspomniane punkty przedszkolne w naszej gminie powstały w ramach projektu „Mali Odkrywcy – Lubaczowskie Punkty Przedszkolne” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Liderem projektu była Fundacja im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”, która posiada 17-letnie doświadczenie w realizacji projektów w partnerstwie z gminami i organizacjami pozarządowymi. Partnerami projektu były trzy gminy z terenu powiatu lubaczowskiego tj. Gmina Stary Dzików, Gmina Horyniec-Zdrój i Gmina Wielkie Oczy, które brały aktywny udział w realizacji projektu.
Projekt w szczególności miał na celu wzrost upowszechniania edukacji przedszkolnej jak również wpływanie na zwiększenie świadomości lokalnej społeczności na temat wczesnej edukacji dzieci, a także wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez zapewnienie rozwoju i osiągniecie przez nie dojrzałości szkolnej, która ułatwi im rozpoczęcie nauki w szkole. Projekt zakładał również realizację takiego celu jak podniesienie świadomości rodziców o znaczeniu edukacji przedszkolnej przygotowanie ich do wspierania kariery edukacyjnej dzieci, a także propagowanie edukacji przedszkolnej.
W ramach projektu na terenie naszej gminy utworzono pięć punków przedszkolnych:
- Stary Dzików nr 1 i Stary Dzików nr 2 przy Zespole Szkół w Starym Dzikowie,
- Cewków nr 1 i Cewków nr 2 przy Zespole Szkół w Cewkowie,
- Ułazów przy Szkole Podstawowej w Ułazowie.
Zajęcia w punktach prowadzone były przez nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne. Odbywały się pięć dni w tygodniu po pięć godzin. W punktach realizowane były zajęcia z rytmiki, które miały za zadanie rozwijać u dzieci sprawność ruchową, umuzykalnienie, dyscyplinę rytmiczną oraz wrażliwość muzyczną. Nauczyciele realizowali program uwrażliwiający dzieci na najbliższe środowisko zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Godziny otwarcia ośrodków zostały dostosowane do potrzeb i oczekiwań rodziców. Zgodnie z realizowanym programem w zajęciach aktywnie uczestniczyli również rodzice dzieci. Rozwój dzieci wspierany był również przez logopedów, którzy prowadzili zajęcia grupowe i indywidualne w każdym punkcie przedszkolnym, ich zadaniem było także wspieranie rodziców oraz pracy nauczycieli. Punkty zostały wyposażone w niezbędne meble, materiały dydaktyczne, drobny sprzęt, materiały dla nauczyciela i specjalistów oraz place zabaw.
Projekt zakładał również warsztaty dla rodziców (matek i ojców) prowadzone przez trenerów Fundacji Komeńskiego, które miały za zadanie wyposażyć rodziców w wiedzę i materiały informacyjne pomocne w wychowaniu i edukacji dziecka.

Koordynator organizacyjny 
Zuzanna Ozimek 

 

ZDJĘCIA:

Cewków nr 1

Cewków nr 2

Stary Dzików nr 1

Stary Dzików nr 2

Ułazów

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska