Strona główna -> e-USŁUGI, FORMULARZE

e-Usługi krajowe gov.pl

Odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

 

e-Usługi Gminy Stary Dzików w ramach Elektronicznej Platformy Usług Admninistracji Publicznej (ePUAP)
(informacje o usługach, formularze do pobrania i możliwość ich wysłania do Urzędu - wymagane posiadanie konta na ePUAP i bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego w postaci tzw. profilu zaufanego ePUAP - instrukcja zakładania konta, profilu zaufanego i załatwiania spraw na ePUAP)

Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Pomoc do w/w e-usługiFormularze do pobrania


Deklaracja na podatek od środków transportowych:

wersja do wydruku (pdf):

DT-1 - deklaracja
DT-1/A - załącznik

wersja edytowalna (xls):

DT-1 - deklaracja
DT-1/A - załącznik

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Deklaracje i informacje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny  - dla nieruchomości, gruntów i lasów nabytych po 30 czerwca 2019 r.:

wersje do wydruku (pdf):

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
ZDN-1 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDN-2 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
IR-1 - Informacja o gruntach
ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

DL-1 - Deklaracja na podatek leśny
ZDL-1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
IL-1 - Informacja o lasach
ZIL-1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIL-2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIL-3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

wersje edytowalne (xls):

DN-1 z załącznikami
IN-1 z załącznikami
DR-1 z załącznikami
IR-1 z załącznikami
DL-1 z załącznikami
IL-1 z załącznikami

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Deklaracje i informacje na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny - dla nieruchomości, gruntów i lasów nabytych do 30 czerwca 2019 r.:

DN-1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości
DR-1 - Deklaracja na podatek rolny
DL-1 - Deklaracja na podatek leśny
IN-1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego
IL-1 - Informacja w sprawie podatku leśnego

Załączniki do w/w deklaracji i informacji:
ZN-1/A - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
ZL-1/A - Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

Wniosek o zwrot podatku
Zestawienie faktur
Wniosek do ARiMR o wydanie informacji o wartości wskaźnika dużych jednostek przeliczeniowych dla bydła

Oświadczenie o dzierżawieniu użytków rolnych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

Wniosek o wpis


Gospodarka nieruchomościami:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku
Oświadczenie nabywcy nieruchomości o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego


Gospodarka odpadami:

wersja do wydruku (pdf):

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wersja edytowalna (docx):

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

Informacje dla pracodawców
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis


Zgłoszenie wycinki drzew:

Formularz zgłoszenia


Zgłoszenie szkody łowieckiej:

Formularz zgłoszenia

Zgłoszenie zamiaru uboju świń w celu pozyskania mięsa na użytek własny:

Formularz zgłoszenia


Usuwanie wyrobów zawierających azbest:

Deklaracja przystąpienia do programu
Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
Wniosek o udzielenie pomocy de minimis w sektorze rolnym
Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zwrot rodzicom/opiekunom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych:

Wniosek o zwrot kosztów
Umowa
Oświadczenie
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ustalenia zasad dowozu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Dzików na rok szkolny 2019/2020


Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej
Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody/odprowadzanie ścieków (wymagany przy zawieraniu umowy po raz pierwszy, czyli np. w przypadku wybudowania domu lub zmiany właściciela nieruchomości)
Umowa o dostarczanie wody/odprowadzanie ścieków
Wniosek o rozwiązanie umowy o dostarczanie wody/odprowadzanie ścieków
Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zaświadczenie potwierdzające zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska